۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

زندگينامه مجاهدشهيد فاطمه كنفچيان -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد فاطمه كنفچيان -شيراز، استان فارس

مشخصات شهيد فاطمه كنفچيان 
محل تولد : 
شغل : دانشجو
سن : حدود  21 سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 62
خاطرات مجاهدشهيدفاطمه كنفچيان از يكي از يارانش درزندان عادل آباد شيراز:
مجاهد شهيد فاطمه كنفچيان دانشجوبودومن درسال62درزندان عادل ابادبااواشناشدم.فاطمه روحي سركش وبسيارعاطفي داشت.عواطف عميق انقلابي وچهره صبوروآرامش شخصيت خاصي رادراوايجاكرده بود.يكروزدودخترخيلي جوان راكه به دليل رابطه هاي نامشروع بادوپسردستگيروبه  عادل آبادآورده بودند،دخترنگون بخت ميگفت ميخواستندمنرابه يك پيرمردبدهندمن هم همراه بادوستم ازخانه فراركردم وبادوپسرهمان روستابه شيرازآمده بودندودرمسافرخانه اي مستقرشده بودندكه مشكوك ودستگيرشده بودند.فاطمه اين دودختررانزدخودش برده بودوتاقبل ازاعدام باآنهابود.بقدري شخصيت فاطمه روي آنهاتاثيرگذاشته بودكه وقتي فاطمه رابراي اجراي حكم ا عدام ميبردند،اين دودخترجوان بحدي گريه ميكردندكه مانميتوانستيم انهاراساكت كنيم.فاطمه بخش زيادي ازوقتش رابراي نمازخواندن ومناجات باخداميكردبخصوص نمازهاي شب اوخيلي طولاني بود. فاطمه باظرافت خاصي يك جاعينكي گل دوزي شده بسيارزيبابازمينه مشكي درست كرده بودكه تاآنجاكه يادم ميايدميخواست بعنوان يادگاري براي نامزدش دربيرون بفرستد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر