۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه

زندگينامه شهيد فرزانه صبوري -شيراز ،استان فارس

زندگينامه شهيد فرزانه صبوري -شيراز ،استان فارس
خاطرات پيكاري شهيد فرزانه صبوري پيكاري مبارز از زبان يكي از يارانش
فرزانه رامن درزندان سپاه ديدم اوبسيار عاطفي وومهربان ومقاوم بود.خواهرش فرزين هم درزندان بود،يك برادرويك خواهرش هم اعدام شده بودند.خانواده صبوري از اهالي جنوب بودند كه به شيراز آمده بودند .
فرزانه مسوليت ماد70ساله اي كه پاسداران دستگيركرده بودندرابعهده داشت.رسيدگيهاي فرزانه واقعاچشمگيربود.اوازصبح بامايه گذاري  بي دريغش به مادررسيدگي ميكرد.فرزانه رابشدت تحت شكنجه ميبردندوروزانه سهميه داشت تاازاعتقادات چپ خودش دست بكشد.ولي فرزانه باروحيه ومقاومتش شكنجه گران راخسته وفرسوده كرده بود.
بالاخره فرزانه رادرسال62يااواخر61تيرباران كردند روزي كه اورا دربلندگوي زندان صداكردند وي بسرعت فهميد كه براي اعدام مي رودودرحاليكه سرازپا نمي شناخت باصداي بلند روبه ماكرد وگفت ناراحت نباشيد بزودي بخوابتان مي آيم وشمارا دلتنگ نمي گذارم .
به اواجازه ملاقات باخواهرش راندادند .برادرفرزانه هم قبل از او اعدام شده بودوفرزانه دومين شهيد اين خانواده محسوب مي شد
فرزين خواهر فرزانه تاسال62كه من درزندان بودم جزو زندانيان مقاوم درعادل آباددرطبقه3(كه باصطلاح طبقه خبيثين ميگفتند)بودو بعدهاهم شنيدم اعدام شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر