۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه

زندگينامه مجاهد شهيدسوسن خوشبويي -جهرم ،استان فارس

زندگينامه مجاهد شهيدسوسن خوشبويي -جهرم ،استان فارس
خاطراتي از مجاهد شهيد سوسن خوشبويي  از زبان يكي از يارانش
من با سوسن خوشبويي كه به همراه مادرقهرمانش درزندان عادل آباد شيراز بود درسال 61 آشنا شدم .مادرسه پسرش را دراين راه از دست داده بود وبه همراه سوسن ودختركوچكش كه آن موقع يكسال ونيم داشت درزندان بسرمي برد .
بدليل مقاومت مادرودخترش همواره روي آنها خيلي حساس بودند ومورد آزار واذيت قرارمي دادند .
سوسن رابدليل همين روحيه مقاوم به همراه مادرش درزمستان به طبقه 1 زندان كه بسيارسردونموربود ودرتابستان به طبقه 3 زندان كه بسيارگرم بود مي فرستادند كه درآن زمان به اين طبقه باصطلاح طبقه خبيثين مي گفتند وهيچكس هم اجازه نداشت باآنهارابطه داشته باشد .ولي اين مادر ودخترقهرمان هرگز سرسوزني از مواضع انقلابيشان كوتاه نيامدند.
لازم به ذكراست كه شهيد مجاهد اعظم صيادي همسربرادرسوسن بود كه اوهم بدست دژخيمان پاسداردرسال 62 تيرباران شد .
مادرخوشبويي به 15سال زندان محكوم شده بود واخيرا در18آبان 93 درداخل كشور به ياران وفرزندان مجاهدش پيوست .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر