۱۳۹۴ مهر ۴, شنبه

مجاهد شهيد مادر عيدي پور


مادر عيدي پور از مادران شيراز بود كه يكي از فرزندانش در سال 64 و ديگري را در سال 67 تيرباران كرده بودند. او هر هفته سر مزار فرزندانش مي رفت و در آنجا با صداي بلند و كلمات محكمي عليه خميني حرف مي زد و او را لعنت مي كرد.
مادر را سر مزار فرزندانش دستگير كردند و بعد از مدت كوتاهي در آبان ماه همان سال 67، همراه برادرش در شيراز تيرباران كردند. او بهنگام شهادت 50سال سن داشت.