۱۳۹۵ آبان ۲۴, دوشنبه

مجاهد شهید مصطفی جمالی گل سرخی ازفسا


 


مشخصات مجاهد شهید مصطفی جمالی
محل تولد: فسا
 تحصيل: دانش آموز
سن: 19
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1362

درصورتیکه  عکسی ازاین مجاهد شهید دارید، دریغ نکنید وبرای ما ارسال کنید. برای ثبت در سینه تاریخ نیازاست، بیایید اندکی از دینی راکه به آنها داریم ادا کنیم.
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi

علی اکبراسفندیاری مجاهدی از شهرفسامشخصات مجاهد شهید علی اکبر اسفندیاری
محل تولد: فسا
 تحصيل: دیپلم
محل شهادت: شیراز
زمان شهادت: 1362

درصورتیکه عکسی ازاین مجاهد شهید دارید، دریغ نکنید وبرای ما ارسال کنید. برای ثبت در سینه تاریخ نیازاست، بیایید اندکی از دینی راکه به آنها داریم ادا کنیم.
با ما در كانال تلگرام پيشتازان راه آزادي همراه باشيد
Telegram.me/shahidanAzadi