۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

زندگينامه شهيد مجاهد ناصرخير-كازرون ، استان فارس

زندگينامه شهيد مجاهد ناصرخير-كازرون ، استان فارس


زندگينامه شهيد مجاهد مهدي كتيرايي -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد مجاهد مهدي كتيرايي -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد مجاهد مسعود ربيعي -نيريز ، استان فارس

زندگينامه شهيد مجاهد مسعود ربيعي -نيريز ، استان فارس


زندگينامه شهيد مجاهد مريم حسيني -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد مجاهد مريم حسيني -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد صادق صبور جهرمي - جهرم ، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد صادق صبور جهرمي  - جهرم ، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد حسن جهانگيري -كازرون ، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد حسن جهانگيري -كازرون ، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد ابراهيم نورائي -خنج ، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد ابراهيم نورائي -خنج ، استان فارس


زندگينامه شهيد كوثرنگهدارخورشيد فرد -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد كوثرنگهدارخورشيد فرد -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد كرامت زارع جلياني -جليان فسا، استان فارس


زندگينامه شهيد كرامت زارع جلياني -جليان فسا، استان فارس

مشخصات شهید کرامت زارع جلیانی
شغل - تحصيل: كشاورز
سن: 22
محل شهادت: کرمانشاه

زمان شهادت: 1367


زندگينامه شهيد قدمعلي رتبه فر- شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد قدمعلي رتبه فر- شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد فريدون صفري - خنج ، استان فارس

زندگينامه شهيد فريدون صفري  - خنج ، استان فارس


زندگينامه شهيد فاطمه وسيله اي- شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد فاطمه وسيله اي- شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد علي محمد وطن پرست جامغاني -جهرم ، استان فارس

زندگينامه شهيد علي محمد وطن پرست جامغاني   -جهرم ، استان فارس


زندگينامه شهيد علي محمد مقدس -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد علي محمد مقدس  -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد علي حسين كرمي -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد علي حسين كرمي -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد علي اصغرصفاري -اصطهبانات ، استان فارس

زندگينامه شهيد علي اصغرصفاري -اصطهبانات ، استان فارس


زندگينامه شهيد عبدالوهاب صادقي -خنج ، استان فارس

زندگينامه شهيد عبدالوهاب صادقي -خنج  ، استان فارس


زندگينامه شهيد عبدالله سليمي -بيد شهر-لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد عبدالله سليمي -بيد شهر-لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد عبدالرحيم رعنا زاده -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد عبدالرحيم رعنا زاده -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد صداقت كاوياني -تيره آهنگر شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد صداقت كاوياني -تيره آهنگر شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد سعيد مختاري -كازرون ، استان فارس

زندگينامه شهيد سعيد مختاري -كازرون ، استان فارس


زندگينامه شهيد ژيلا موسوي -شيراز ، استان فارس

زندگينامه شهيد ژيلا موسوي -شيراز ، استان فارس


زندگينامه شهيد ريحان محمد زاده -لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد ريحان محمد زاده -لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد ربابه جمالي -فسا ، استان فارس

زندگينامه شهيد ربابه جمالي -فسا  ، استان فارس
زندگينامه شهيد حميد سليمي بيد شهر-لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد حميد سليمي بيد شهر-لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد حبيب الله سليمي ،بيد شهر لارستان ، استان فارس

زندگينامه شهيد حبيب  الله سليمي ،بيد شهر لارستان ، استان فارس


زندگينامه شهيد بهرام رضايي -جهرم ، استان فارس

زندگينامه شهيد بهرام رضايي -جهرم ، استان فارس


زندگينامه شهيد افسانه سلاحي عليا -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد افسانه سلاحي عليا -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد احمد صالحي -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد احمد صالحي -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد نسرين رستمي -شيراز، استان فارس

زندگينامه مجاهدشهيد نسرين رستمي   -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد موسي عبداللهي - فسا، استان فارس

زندگينامه شهيد موسي عبداللهي  - فسا، استان فارس
زندگينامه شهيد مهدي حسني -ممسني، استان فارس

زندگينامه شهيد مهدي حسني   -ممسني، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد هاديان جهرمي -خنج، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد هاديان جهرمي  -خنج، استان فارس


زندگينامه شهيد محمد دهقان -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد محمد دهقان -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد فضل الله قاسمي- فسا، استان فارس

زندگينامه شهيد فضل الله قاسمي- فسا، استان فارس


زندگينامه شهيد علي رضا حسني -شيراز، استان فارس

زندگينامه شهيد علي رضا حسني -شيراز، استان فارس


زندگينامه شهيد علي اكبرحدائقي - فيروز آباد، استان فارس

زندگينامه شهيد علي اكبرحدائقي  - فيروز آباد ، استان فارس۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

زندگينامه مجاهدشهيد زهراروزي طلب -شيراز، استان فارس
مشخصات شهید زهرا روزي طلب
محل تولد:
شغل :
سن : حدود   سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 62-63
خاطرات مجاهدشهيدزهراروزي طلب از زبان يكي از همرزمانش كه بااودرزندان عادل آباد شيراز بوده :
زهرارامن درزندان سپاه ديدم وبجرم اينكه برادرش خسرو روزي طلب مركزيت سازمان درشيرازبوداو را ول نميكردند.خسرودستگيرشده بودولي چون رژيم اورانشناخته بود،اوراآزادكرده بودوبه همين دليل بعدكه فهميدندچه كسي راازدست داده اند بشدت غضبناك بودند وكينه آنراروي زهراپياده ميكردند. بعدهاشنيدم كه زهرارااعدام كردند

۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

زندگينامه مجاهدشهيد محمد احتمالا خاكي -شيراز، استان فارسمشخصات شهيد محمد (احتمالا خاكي )
محل تولد :شيراز 
شغل : دانشجو
سن : حدود  21 سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 61خاطرات مجاهدشهيد محمد (احتمالافاميلش خاكي بود)
من بامحمدسال60آشناشدم وهمسايه مابود.محمددانشجوبودودرتيم هاي دانشجويي فعاليت زيادي داشت.مادراورا حاج خانم صداميكردم ومحمدراخيلي دوست داشت.برادرمحمدمعتادبودوچندين باردستگيرشده وشلاق خورده بود.
محمدكمترميتوانست به خانه مادرش بيايدوازهمان فازسياسي بدليل گستردگي فعاليتهايش بسرعت موردشناسايي وپيگردپاسداران قرارداشت،محمداززيرزمين خانه شان درسال59و60براي چاپ اطلاعيه هاو...سازمان استفاده ميكرد.پدرمحمدفوت كرده بودولي كارگاهي داشت كه توسط مادرش اداره ميشدومحمدميتوانست ازاين امكانات براي فعاليتهايش استفاده كند.محمددرسال61درحاليكه درمحاصره پاسدران قرارگرفته بودخودش راداخل جوي كنارخيابان پرتاب كرده وبراي اينكه به كسي صدمه اي نرساندضامن نارنجك رادرجوي كنارخيابان كشيدوباشهادتش داغ دستگيري رابدل پاسداران شب گذاشت.
سال61دربازجويي كه درسپاه داشتم ،پاسدارمزدوربراي درهم شكستن روحيه مابه من گفت كه محمدكشته شد.نام ويادمحمدومحمدهاهميشه درقلب وضميرماباقي است.
يكروزمحمدبه خانه مازنگ زدوتامن دنبال مادرش بروم واوربه خانه خودمان بياورم تابااوصحبت كند.پشت تلفن گفتم كيستي؟گفت محمد سمج  
بعدكه ازمادرش پرسيدم سمج يعني چه گفت يعني  سازمان=س    و    مج=مجاهدين
ازانجاييكه محمددربدست آوردن تعهداتش درمسيري كه داشت همواره ماكزيمم قيمت وپافشاري را روي رسيدن به تعهدش داشت به او  محمد    سمج  ميگفتند.

زندگينامه مجاهدشهيد فرزانه قبادي -كازرون، استان فارس

مشخصات شهيد فرزانه قبادي
محل تولد :احتمالاكازرون
شغل : دانش آموز
سن : ...
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 62


خاطرات مجاهدشهيدفرزانه قبادي از زبان يكي از يارانش درزندان عادل آباد شيراز :
فرزانه يك خواهر17-18ساله واهل كازرون بودوچهره زيباومعصومي داشت.فرزانه رابشدت موردشكنجه قرارداده بودندتابتواننداطلاعاتي ازاودرآورند.ولي فرزانه بامقاومت بي نظيرش داغ هرگونه اطلاعات رابدل پاسداران گذاشته بودوبهمين دليل بااوخيلي لج بودند
فرزانه را براي تكميل اطلاعات درحاليكه پاهايش بشدت شكنجه شده بودبه خانه خاله اش برده بودندودريك فرصت مناسب فرزانه پاهايش راكه بشدت زخم وكبودبودرابه خاله اش نشان داده بودتابه اوبرساندكه چه بلايي برسرزنان مجاهدبه اسم اسلام درآوردند.
فرزانه جثه كوچكي داشت وبين زندانيان خيلي محبوب بودواوراهمه ما   ”سلوي”  به معني گنجشك كوچك بهشتي صداميكرديم. سلوي رابعدازشكنجه هاي بسياربشهادت رساندندكه نميدانم ايازيرشكنجه شهيدشديا اعدام كردند

زندگينامه مجاهدشهيد فاطمه كنفچيان -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد فاطمه كنفچيان -شيراز، استان فارس

مشخصات شهيد فاطمه كنفچيان 
محل تولد : 
شغل : دانشجو
سن : حدود  21 سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 62
خاطرات مجاهدشهيدفاطمه كنفچيان از يكي از يارانش درزندان عادل آباد شيراز:
مجاهد شهيد فاطمه كنفچيان دانشجوبودومن درسال62درزندان عادل ابادبااواشناشدم.فاطمه روحي سركش وبسيارعاطفي داشت.عواطف عميق انقلابي وچهره صبوروآرامش شخصيت خاصي رادراوايجاكرده بود.يكروزدودخترخيلي جوان راكه به دليل رابطه هاي نامشروع بادوپسردستگيروبه  عادل آبادآورده بودند،دخترنگون بخت ميگفت ميخواستندمنرابه يك پيرمردبدهندمن هم همراه بادوستم ازخانه فراركردم وبادوپسرهمان روستابه شيرازآمده بودندودرمسافرخانه اي مستقرشده بودندكه مشكوك ودستگيرشده بودند.فاطمه اين دودختررانزدخودش برده بودوتاقبل ازاعدام باآنهابود.بقدري شخصيت فاطمه روي آنهاتاثيرگذاشته بودكه وقتي فاطمه رابراي اجراي حكم ا عدام ميبردند،اين دودخترجوان بحدي گريه ميكردندكه مانميتوانستيم انهاراساكت كنيم.فاطمه بخش زيادي ازوقتش رابراي نمازخواندن ومناجات باخداميكردبخصوص نمازهاي شب اوخيلي طولاني بود. فاطمه باظرافت خاصي يك جاعينكي گل دوزي شده بسيارزيبابازمينه مشكي درست كرده بودكه تاآنجاكه يادم ميايدميخواست بعنوان يادگاري براي نامزدش دربيرون بفرستد


زندگينامه مجاهدشهيد ايما حكمت سلطاني -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد ايما حكمت سلطاني  -شيراز، استان فارس

مشخصات شهيد ايما حكمت سلطاني 
محل تولد :استان فارس 
شغل : دانش آموز
سن : حدود  17 سال
محل شهادت: شيراز

زمان شهادت: سال 61-62خاطرات مجاهدشهيد ايماحكمت سلطاني از زبان يكي از يارانش :
ايما16ساله دوست خواهرم محبوبه بودودراين رابطه من سال60باااوآشناشدم.ايمافوق العاده دوست داشتي ومهربان.برادرش دكترحكمك سلطاني كه مطلب داشت راپاسداران خيانتكارشناسايي كرده بودندوباتهاجم به مطبش، اورابادستمال جيبي خفه كرده بودند. ايماراحدودسال61يا62دستگيركرده بو دند.اوازدانش آموزان فعال شيرازبودكه دركانون دانش آموزي اواهمه ميشناختند. ازهمان ابتداايماراتحت شكنجه هاي شديدقراردادند.بعدهاشنيدم بدليل  عفونت شديدايمادرزندان تب ميكردوبه هزيان گويي ميافتاد. دراين حالت اوراازسلول ميبردندتااطلاعات ا زاوبگيرند.اورابعدازشكنجه هاي زياد اعدام كردند

زندگينامه مجاهدشهيد فاطمه زارعي -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد فاطمه زارعي -شيراز، استان فارس

مشخصات شهيد فاطمه زارعي 
محل تولد :شيراز 
شغل : دبيرفيزيك 
سن : حدود  .... سال
محل شهادت: شيراز

زمان شهادت: درقتل عام سال 67


خاطرات مجاهدشهيدفاطمه زارعي از زبان يكي از يارانش كه درزندان باوي  بوده است :
من بافاطمه زارعي شهيدكه دبيرفيزيك وكانديدسازمان مجاهدين درشيرازبوددرسال61درزندان سپاه اشناشدم.فاطمه به همراه يكي ازخواهران مجاهدبنام شهره حسين تاش قبل از30خردادحدود23خرداددربازاروكيل شيرازموردشناسايي مزدوران سپاه قرارگرفت ودستگيرشد.فاطمه كانديدمجاهدين درشيرازبودومحبوبيت خاصي بين دانش آموزان ودانشجويان داشت وبهمين دليل لحظه دسگيري مردم به كمك اوشتافتندتااورازچنگال پاسدران درآوردند ولي موفق نشدند وتواننستندشهره رافراري بدهندولي فاطمه رادستگيروازهمان زوزاول براي شكنجه وآزارواذيت به زندان مخوف سپاه منتقل كردند.
فاطمه صاحب دوفرزندبنام شورا ومسروربود.نام شروابدليل بحث شوراهاكه درفازسياسي موضوع اختلاف ترتجعين وسازمان بودروي فرزندش گذاشته بود.درزندان هميشه براي انهالباسهاي يادگاري باگل دوزي هاي بسياروزينادرستميكردكه براي اينكارازنخ پتويانخ لباس استفاده ميكرد.عواطف وعشق مادري فاطمه يكي ازوي.گي هاي انقلابي فاطمه بود.يكشب درسال61يكي ازخوهران راكه هرروزبراي شكنجه ميبردندبه سلول ماآوردند،نام اوعفت بحرالعلوم بود،عفت گفت درزيرشكنجه به من گفتندمسعودرجوي بادختربني صدرازدواج كرده است وميخواست تفسيروتحليل اين موضوع رابداند.فاطمه كه به تمامي بحثهاي مذهبي ووقايع تاريخي بخصوص تاريخ اسلام مسلط بودگفت:درزمان حضرت محمد،پيامبربراي ايجاديك چترسياسي بادخترابوبكرازدواج كردتااين اسلام نوپارادربرابرتهاجم وحوش نگه دارد.
اين واقعه براي همه ماروشن كردكه براي امدن بني صدرازجبهه ارتجاع بازهم برادرمسعودازخودش قيمت داده واينطوري براي ادامه مسيرراه راه هموارتركرده،هرروزفاطمه راميبردندوتعداي مزدورجمع ميكردندومزدوران شعارميدادند   فاطمه زارعي اعدام بايدگردد.
وبه اوميگفتندمردم خواستاراعدام توهستند،ازفاطمه فقط يك مصاحبه ميخواستندكه عليه سازمان وبطورمشص عليه برادرمسعودموضع بگيردوميخواستندباپخش مصاحبه فاطمه از وجه اجتماعي اوعليه سازمان ومشخص برادرسوءا ستفاده كنند.بولي فاطمه هرگزقبول نكرد،به اوقول دادنداگرمصاحبه كندحكم  اعدامش رالغ رميكنندولي فاطمه زيربارنرفت.فاطمه جثه كوچكي داشت ا ماروح بزرگ وانقلابي اوشخصيت خاصي رابراي ماايجادميكرد.
فاطمه بدليل بيماري سل درزندان خيلي تحت فشاربودوعمومابدليل اينكه نميخواستنداورابقيه خواهران ببينند، درسلول انفرادي ميگذاشتند. فاطمه رابعداز11ماه كه درسول انفرادي بود،بعدازسال67درقتل عام زندانيان درسال67اعدام كردند.

زندگينامه مجاهدشهيد نادرعباسي  -شيراز، استان فارسزندگينامه مجاهدشهيد محمد جواد عسكري -شيراز، استان فارس


۱۳۹۳ آبان ۲۶, دوشنبه

زندگينامه مجاهدشهيد رحيم گرگي سروستاني ،سروستان، استان فارس

زندگينامه مجاهدشهيد رحيم گرگي سروستاني ،سروستان، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد خاقان قهرماني -آس بازشيراز، استان فارس

زندگينامه مجاهدشهيد خاقان قهرماني -آس بازشيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد حسين حسن زاده -شيراز، استان فارس

زندگينامه مجاهدشهيد حسين حسن زاده -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد حسن دلگشا -شيراز، استان فارس

زندگينامه مجاهدشهيد حسن دلگشا -شيراز، استان فارس