۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

زندگينامه مجاهدشهيد محمد احتمالا خاكي -شيراز، استان فارسمشخصات شهيد محمد (احتمالا خاكي )
محل تولد :شيراز 
شغل : دانشجو
سن : حدود  21 سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 61خاطرات مجاهدشهيد محمد (احتمالافاميلش خاكي بود)
من بامحمدسال60آشناشدم وهمسايه مابود.محمددانشجوبودودرتيم هاي دانشجويي فعاليت زيادي داشت.مادراورا حاج خانم صداميكردم ومحمدراخيلي دوست داشت.برادرمحمدمعتادبودوچندين باردستگيرشده وشلاق خورده بود.
محمدكمترميتوانست به خانه مادرش بيايدوازهمان فازسياسي بدليل گستردگي فعاليتهايش بسرعت موردشناسايي وپيگردپاسداران قرارداشت،محمداززيرزمين خانه شان درسال59و60براي چاپ اطلاعيه هاو...سازمان استفاده ميكرد.پدرمحمدفوت كرده بودولي كارگاهي داشت كه توسط مادرش اداره ميشدومحمدميتوانست ازاين امكانات براي فعاليتهايش استفاده كند.محمددرسال61درحاليكه درمحاصره پاسدران قرارگرفته بودخودش راداخل جوي كنارخيابان پرتاب كرده وبراي اينكه به كسي صدمه اي نرساندضامن نارنجك رادرجوي كنارخيابان كشيدوباشهادتش داغ دستگيري رابدل پاسداران شب گذاشت.
سال61دربازجويي كه درسپاه داشتم ،پاسدارمزدوربراي درهم شكستن روحيه مابه من گفت كه محمدكشته شد.نام ويادمحمدومحمدهاهميشه درقلب وضميرماباقي است.
يكروزمحمدبه خانه مازنگ زدوتامن دنبال مادرش بروم واوربه خانه خودمان بياورم تابااوصحبت كند.پشت تلفن گفتم كيستي؟گفت محمد سمج  
بعدكه ازمادرش پرسيدم سمج يعني چه گفت يعني  سازمان=س    و    مج=مجاهدين
ازانجاييكه محمددربدست آوردن تعهداتش درمسيري كه داشت همواره ماكزيمم قيمت وپافشاري را روي رسيدن به تعهدش داشت به او  محمد    سمج  ميگفتند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر