۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

زندگينامه مجاهدشهيد نسرين آقاعلي سيچاني-شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد نسرين آقاعلي سيچاني-شيراز، استان فارسمشخصات شهید نسرين آقاعلي سيچاني 
محل تولد:
شغل :دانش آموز
سن :حدود 17 سال
محل شهادت: شيراز
زمان شهادت: سال 61
اين خاطرات توسط يكي از ياران وي درزندان عادل آباد شيراز نوشته شده است
من بانسرين درزندان سپاه سال61آشناشدم.نسرين به همراه مادرش(مادردهقان)وهمسربرادرش،روح انگيز وبرادرش احمدوخواهرش ناهيددرزندان بودند.وي به همراه ما درش دريكي ازخانه هاي تيمي دستگيرشد.اين خانواده اهل اصفهان بودند كه براي ادامه فعاليت به شيراز آمده بودند.
نسرين16يا17ساله بودوبعنوان عاديسازخانه هاي تيمي فعاليت ميكرد.جرم اواين بودكه دراين خانه تيمي وقتي دونفرازخواهران دراتاق مشغول تنظيف سلاحشان بودند اوسلاح انهاراديده بودولي اطلاعات آنرانداده بود.
روحيه انقلابي وشادواكتيونسرين درسخترين شرايط وزيرشكنجه هاي روحي وجسمي وحشيانه پاسداران الگوي همه مادرزندان بود.برادرنسرين راهم دراصفهان اعدام كرده بودند.كينه هيستريك پاسداران روي نسرين نشان دهنده عجزآنهادرگرفتن اطلاعات زيرشكنجه ازاوبود.نسرين ومادرش رابعدازطي بازجويي به زندان عادل آبادمنتقل كردند.عواطف وعشق نسرين به خواهران زنداني يكي ديگرازويژگي هاي انقلابي نسرين بود.علي رغم امكانات محدودي كه درزندان داشتيم ولي اوهميشه ازهمه چيزش ميگذشت وبهترين هارابراي ديگران ميخواست.
يكروزنسرين رادربلندگوي زندان عادل آبادصدازدند.براي خودش ومادرش روشن بودكه ديگراين آخرين ديدارشان است.نسرين مثل يك پرنده ازجاجست وسايلش راجمع وجوركرد.مادرش درگوش اودقايقي صحبت كرد.دختران معاويه به نسرين مهلت ندادندواورابراي اجراي حكم به زندان سپاه منتقل كردند.وبعدازمدتي فهميدم مادر، نسرين رابراي اعدام واعمال شنيعي كه پاسداران بدنبال فتواي ضدبشري امام شان برسردختران مجاهدمي آوردندتوجيه كرده بود.
علي رقم اينكه نسرين ميدانست قبل ازاعدام به اوتجاوزميكنندولي هرگزدربرابراين عمل كثيف وضدانساني نشكست وميگفت اين هم يكي ازشكنجه هاي ضدانساني وضداسلامي اين كفتارخون آشام است. بالاخره نسرين رابردند وجسدش راهم تحويل ندادندومشخص نشدچه بلايي برسرنسرين عزيزآوردند.فقط لباس وبخشي ازوسايلش رادر عادل آبادبه مادرش تحويل دادند.
روحيه انقلابي مادردربرابراين اقدام خود،داستان وحماسه ديگري ازحماسه هاي انگيزاننده مادران مجاهداست كه دراين مختصر نميگنجد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر