۱۳۹۳ آبان ۲۶, دوشنبه

زندگينامه مجاهد شهيد شهناز گله داووي- كازرون -استان فارس

زندگينامه مجاهد شهيد شهناز گله داووي- كازرون -استان فارس


مشخصات شهید شهناز گله داوودي  
محل تولد:
شغل :خانه دار
سن :حدود 30-31سال
محل شهادت: شيراز
62زمان شهادت: سال خاطرات مجاهدشهيدشهنازداوودي گله داوودي از زبان يكي از هم بنديهايش درزندان عادل آباد
من باشهنازدرتابستان61درسلولهاي زندان سپاه شيرازآشناشدم.شهنازحدود30سال داشت وصاحب3فرزندبود.وي اهل كازرون فارس بود.شهنازبعدازآشنايي باسازمان وانتخاب مسيرمبارزه،به همراه سه فرزندش(ليلاومريم ومحسن كه 6و4و2ساله بودند)بعنوان عاديسازخانه هاي تيمي به شيرازهجرت كرده بودوباترك خانواده وهمسرش تمام عيارواردمسيرمبازره شده بود.
شهنازبه همراه پسركوچكش محسن دريك خانه تيمي بودودودخترخردسالش مريم وليلارابراي عاديسازي به نزدعموهاوخاله هايش(منظورعمووخاله درسازمان)سپرده بود.سال61رژيم هارآخوندها،بطوروحشيانه اي اقدام به تهاجم به خانه هاي مشكوك كرده بودودراين تهاجمات وحشيانه ابتداشهنازوپسركوچكش دستگيرشدند وبعدازچندماه دودختراورادرخانه هاي تيمي دستگير كردند.
ازهمان ابتداي دستگيري شهنازرازيرشديدترين شكنجه هاقراردادند ولي شهنازباعزم سترگش،داغ دادن هرگونه اطلاعات رابه دل پاسداران گذاشت.بهمين دليل بشدت وبطورهستريك باشهنازلج بودندوهميشه اوراتحت فشارروحي وجسمي ميگذاشتند.بعدازيكي دوماه ليلاومريم رادستگيركردندوشهنازراجلوي چشم فرزندانش بشدت شكنجه كردندولي اوفقط يك جمله گفت<الله اكبر، نميگم >آنقدراين جمله راتكراركرده بودكه پسركوچولواش(محسن2ساله)درسلول بازي ميكردووميدويدواين جمله راتكرارميكرد.
شهنازرابعدازطي دوران بازجويي به زندان عادل آبادشيرازمنتقل كردند.همسرشهناز اهل كازرون بودوبعدازمدتي اوراهم دركازرون دستگيركردندوبه شيرازمنتقل نمودند.اوفردي عادي ومكانيك بودوهيچگونه فعاليت سياسي نداشت.امابجرم اينكه چراهمسرت رااجازه دادي كه بامجاهدين فعاليت كندو  لو  ندادي اوراگرفتند.
به اووشهنازملاقات خصوصي دا دندشايدبتوانندباايجادرابطه خانوادگي خللي درعزم سترگ شهنازايجادكنند.شهنازدراين ملاقات باردار  شدوتمام مدت بارداري درزندان عادل آبادشيرازبود.بدليل اينكه درغذاهاي زندان كافورميريختند،شهنازبراي سلامتي نوزادش غذاهاي زندان رانميخوردوباپنيروتخم مرغ غذاهاي مشابه خودش راتغديه ميكرد.به همين دليل همواره فشارمضاعف روي اوبود.
يكروزجمعه درحاليكه همه خواهران رابراي هواخوري ازسلولهاخارج كرده بودند،شهنازدچاردردزايمان شدوبشدت درخودش ميپيچيدولي بدليل ضديت هستريك كه باوي د اشتنداورابراي چك ومعاينه نميبردندوميگفتندكلك ميزندوميخواهدفراركند.شهنازبحدي دردميكشيدكه زمين راچنگ ميزدونوزادش درآستانه تولدبود.وقتي دختران معاويه مطمئن شدندكه دردزايمان اوواقعي است اورابه بيمارستان دولتي بردندوبعدازدوساعت كه صاحب نوزادپسري شده بودبه سلولهاي نمور وآلوده وبدون افتاب عادل آبادبرگرداندند.هرچه اصراركرديم چندروزي به اومرخصي بدهندولي بدليل ترس ووحشتي كه ازاوداشتندبه اواجازه ندادند.خواهران هركدام يك لباس بسيارزيبابراي اين نوزاددوخته بودندوشهنازنام اورا بياد شريعتي، احسان (پسرشريعتي) گذاشت.
احسان موردعلاقه بچه هابودوهمه مابه اوعشق ميورزديم.احسان40 بودكه يكروزظهر شهنازراازبلندگوي زندان صداكردندوقتي به اوگفتندهمه وساليت رابياور،جريان براي همه ازجمله خودشهناز روشن بود.
چون به اوگفته بودندحكمت براي بررسي به شوراي عالي قم رفته واين يعني درانتظاراعدام.
شهنازشكي نداشت كه حكم اعدامش رسيده ولي مانميخواستيم باوركنيم ولي مارادلداري ميداد وميگفت من كه ميدانستم انتهاي اين مسير،شهادت است.محسن واحسان هم خدايي دارندوراه ماراه حسين است وبچه هاي من هم مثل قافله كربلا بايدرنج اين مسيررابدوش بكشندومطمئنم وقتي بزرگ شوندبه اين مسيرافتخارميكنند.
شهنازرابه سه فرزندش كه نزداودرسلولهاي عادل آباددودندبه زندان سپاه منتقل كردند.من ديگرشهنازرانديدم ولي بعدهاازخواهراني كه ازسپاه عادل آبادامده بودند شنيدم كه چندروزبعدهنگامي كه داشت احسان راشيرميداد صدايش زدند وغروب بودوشهنازبسرعت بچه رابه خواهران سپرد.قبل ازاينكه دست دختران معاويه به اوبرسدحمام رفت وگفت ميخو اهم غسل شهادت كنم.احسان باتمام قوابه سينه مادرش چسبيده بودواورارهانميكردانگارميدانست كه هرگزمادرش رانخواهدديدواين اخرين باراست كه ازشيره وجودمادرش تغذيه ميكند.
بالاخره آن شب شهنازرااعدام كردندوتامدتي بچه هايش پيش خواهران بودندوبعدهم هر4بچه به پرورشگاه سپرده شدند.
همسرشهنازبااينكه هيچ فعاليت سياسي نداشت 10سال حكم گرفت.درزندان عادل آبادهم پاسدارمجيدتراب پور رئيس زندان ازطريق زن بريده اي به نام كلثوم كه جنوبي بود،شايعه كردكه شهناززناي محسنه كرده است به همين دليل اعدام شد.ودربلندگوهمين راعلام كرد.واقعيت اينكه درمغزكوچك اخواندهاوپاسداران چيزي بيشتراين فهم نميشود ولي شهنازاين زن مجاهدآزاده ،درس ايستادگي وپرداخت قيمت رابه نسل آينده داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر