۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

زندگينامه مجاهدشهيد فاطمه زارعي -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد فاطمه زارعي -شيراز، استان فارس

مشخصات شهيد فاطمه زارعي 
محل تولد :شيراز 
شغل : دبيرفيزيك 
سن : حدود  .... سال
محل شهادت: شيراز

زمان شهادت: درقتل عام سال 67


خاطرات مجاهدشهيدفاطمه زارعي از زبان يكي از يارانش كه درزندان باوي  بوده است :
من بافاطمه زارعي شهيدكه دبيرفيزيك وكانديدسازمان مجاهدين درشيرازبوددرسال61درزندان سپاه اشناشدم.فاطمه به همراه يكي ازخواهران مجاهدبنام شهره حسين تاش قبل از30خردادحدود23خرداددربازاروكيل شيرازموردشناسايي مزدوران سپاه قرارگرفت ودستگيرشد.فاطمه كانديدمجاهدين درشيرازبودومحبوبيت خاصي بين دانش آموزان ودانشجويان داشت وبهمين دليل لحظه دسگيري مردم به كمك اوشتافتندتااورازچنگال پاسدران درآوردند ولي موفق نشدند وتواننستندشهره رافراري بدهندولي فاطمه رادستگيروازهمان زوزاول براي شكنجه وآزارواذيت به زندان مخوف سپاه منتقل كردند.
فاطمه صاحب دوفرزندبنام شورا ومسروربود.نام شروابدليل بحث شوراهاكه درفازسياسي موضوع اختلاف ترتجعين وسازمان بودروي فرزندش گذاشته بود.درزندان هميشه براي انهالباسهاي يادگاري باگل دوزي هاي بسياروزينادرستميكردكه براي اينكارازنخ پتويانخ لباس استفاده ميكرد.عواطف وعشق مادري فاطمه يكي ازوي.گي هاي انقلابي فاطمه بود.يكشب درسال61يكي ازخوهران راكه هرروزبراي شكنجه ميبردندبه سلول ماآوردند،نام اوعفت بحرالعلوم بود،عفت گفت درزيرشكنجه به من گفتندمسعودرجوي بادختربني صدرازدواج كرده است وميخواست تفسيروتحليل اين موضوع رابداند.فاطمه كه به تمامي بحثهاي مذهبي ووقايع تاريخي بخصوص تاريخ اسلام مسلط بودگفت:درزمان حضرت محمد،پيامبربراي ايجاديك چترسياسي بادخترابوبكرازدواج كردتااين اسلام نوپارادربرابرتهاجم وحوش نگه دارد.
اين واقعه براي همه ماروشن كردكه براي امدن بني صدرازجبهه ارتجاع بازهم برادرمسعودازخودش قيمت داده واينطوري براي ادامه مسيرراه راه هموارتركرده،هرروزفاطمه راميبردندوتعداي مزدورجمع ميكردندومزدوران شعارميدادند   فاطمه زارعي اعدام بايدگردد.
وبه اوميگفتندمردم خواستاراعدام توهستند،ازفاطمه فقط يك مصاحبه ميخواستندكه عليه سازمان وبطورمشص عليه برادرمسعودموضع بگيردوميخواستندباپخش مصاحبه فاطمه از وجه اجتماعي اوعليه سازمان ومشخص برادرسوءا ستفاده كنند.بولي فاطمه هرگزقبول نكرد،به اوقول دادنداگرمصاحبه كندحكم  اعدامش رالغ رميكنندولي فاطمه زيربارنرفت.فاطمه جثه كوچكي داشت ا ماروح بزرگ وانقلابي اوشخصيت خاصي رابراي ماايجادميكرد.
فاطمه بدليل بيماري سل درزندان خيلي تحت فشاربودوعمومابدليل اينكه نميخواستنداورابقيه خواهران ببينند، درسلول انفرادي ميگذاشتند. فاطمه رابعداز11ماه كه درسول انفرادي بود،بعدازسال67درقتل عام زندانيان درسال67اعدام كردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر