۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

زندگينامه مجاهدشهيد حسام الدين شيباني -شيراز، استان فارس


زندگينامه مجاهدشهيد حسام الدين شيباني -شيراز، استان فارس
 مشخصات شهیدحسام الدين شيباني 
محل تولد :شيراز
شغل :دانشجو
سن : 
محل شهادت: تهران
زمان شهادت: 

وي دانشجوي انستيتوي شهررضاي اصفهان بود ودرسال 59 بدليل فعاليتهايش باسازمان مجاهدين از آنجا اخراج شد وبراي ادامه فعاليت به شيراز آمد.او درتشكيلات شيراز ادامه فعاليتش راشروع كرد وتاسال 61درشيراز بود .بدليل فضاي امنيتي شديدي كه برشيراز حاكم بود وي درسال 62براي ادامه فعاليت به تهران رفت ودرآنجا دستگيروبه شهادت رسيد .
خاطرات مجاهدشهيدحسام الدين شيباني از زبان خواهرش :
حسام برادردوقلويم بودكه ازبچگي با هم بازي ميكرديم.مادرخانواده پرجمعيت ونسبتافقيري بدنياآمديم.مااز اويل زندگي درمحله دروازه قصابخانه شيراز درجنوب شهرشيرازبادردورنج مردم فقيرومشكلات انهااشنابوديم وباآن دست وپنجه نرم ميكرديم.ازانجاييكه من باحسام دوقلو بوديم علاوه برفقراقصادي،باستم جنسيتي وامتيازاتي كه براي پسردرفرهنگهاي ارتجاعي سنتي قا‌ئلند،دست وپنجه نرم ميكرديم.يادم هست مثلاحسام ميتوانست درمحله براحتي دوچرخ سواري كندولي من چون دختربودم نميتوانستم.ولي حسام چون هميشه خلاف اين سنت عمل ميكردظهرهاكه همسايه هاخواب بودنددوچرخه اش رابه من ميدادومن براي دوچرخه سواري مي رفتم.ماتمامي دوران دبستان ودبيرستان راباهم طي كرديم وباهم درس ميخوانديم ورابطه چفت وعاطفي باهم داشتيم. تااينكه ديپلم رياضي فيزيك درسال57گرفتيم.دركنكورسراسري شركت كرديم ودردانشسراي عالي اصفهان درشهرضا قبول شديم.رشته ماحسابرسي واقتصادبود.هردوبه اصفهان رفتيم كه بدليل بهم ريختن اوضاع جامعه دررويارويي مردم بانظام شاه درسال57 من دراصفهان نمادم ولي حسام درآنجاتحصيلاتش رادر رشته حسابرسي ادامه داد. درآنجاباسازمان آشناشد.بدليل فعاليت هاي اودرانجمن دانشجويان. ازدانشگاه اخراج شدوبراي ادامه فعاليت درسال57به شيرازآمد.
حسام دركانون دانشجويان فعاليتش راتاسال61(اواسط61) ادامه دادودرتظاهرات30خردادنقش جدي دا شت.
دراواسط61قبل ازدستگيري من  به تهران رفت تابتواندفعاليتش راانجاادامه بدهد
من آخرين بارحسام رادرزمستان62درتهران ديدم وهمانجا با اوخداحافظي كردم 
حسام فهم وسطح آگاهي بالايي داشت وپاك وباايمان بو د.وهميشه همسايگان مابه مادرم ميگفتندكه ماحتي حاضريم خانه هايمان بادست بازبه حسام بسپاريم.نجابت وپاكي حسام زبان زد همسايه هابود.واماويژگي برجسته اوفهمش ازبحث استثمارجنسيتي بودوهمواره يكي ازياران وپشتيبانان من وخواهرانم براي درهم شكستن افكارسنتي وارتجاعي خانواده بودوبخصوص مشوق مابراي اادمه فعاليت سياسي درسازمان بود.


حسام ميگفت اين اختلافاتي كه بين زن ومردايجادميكندنبايدشمارادرمسيري كه انتخاب كرديد كند كند.بخصوص من قبل ازدستگيري روي دستگيري وزنداني شدنمان خيلي نگران بودم چون زنداني شدن دخترتابويي بودكه بايدآنرا اول دراذهان خودمان مي شكستيم كه حسام اين مسيررابراي ماباپرداخت قيمت از خودش بازكرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر